ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Κριτήρια επιλογής για Πρακτική Άσκηση

  • το επίπεδο γνώσης της επίσημης γλώσσας της χώρας/του φορέα υποδοχής (ελάχιστο επίπεδο: Β2)
  • η ακαδημαϊκή επίδοση του/της φοιτητή/ήτριας
  • η άμεση σχέση του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου
  • η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/ δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσει ο/η φοιτητής/ήτριας από την προτεινόμενη πρακτική άσκηση, όπως θα φαίνεται από το learning agreement

Η αίτηση αλλά και η επιλογή των μετακινούμενων για πρακτική άσκηση γίνεται όσο αυτοί έχουν ακόμη την φοιτητική ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι απόφοιτοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση όσο είναι ακόμη φοιτητές και η μετακίνησή τους θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη του πρώτου έτους από την αποφοίτησή τους.

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση (κατά την περίοδο των αιτήσεων)
  1. Ηλεκτρονική αίτηση. Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται από τον φοιτητή με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία του θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την επικοινωνία μαζί του όσο και για τη χρηματοδότησή του.
  2. Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
  3. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης(ων) Γλώσσας(ών). Απαραίτητη προϋπόθεση μετακίνησης είναι ο φοιτητής να έχει ελάχιστο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Β2. Δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις παρακολούθησης από φροντιστήρια.
  4. Ταυτότητα (αντίγραφο μη επικυρωμένο) και αντίγραφο βιβλιαρίου Τράπεζας (εφόσον είναι διαθέσιμο τη στιγμή της αίτησης).
  5. Βεβαίωση αποδοχής του οργανισμού/φορέα υποδοχής (letter of acceptance). Θα πρέπει να είναι σε επιστολόχαρτο του φορέα υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον (i) το όνομα του υποψηφίου, (ii) ότι γίνεται δεκτός για τοποθέτηση σε πρακτική άσκηση μέσω της δράσης PLACEMENT του προγράμματος ERASMUS+, (iii) τη χρονική περίοδο, και τέλος (v) να περιλαμβάνει σαφή αναφορά στη γλώσσα εργασίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής). Σκαναρισμένα έγχρωμα αντίγραφα γίνονται δεκτά.
  6. Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for Traineeship Visual Arts / Learning Agreement for Traineeship THISTA). Στο αρχικό στάδιο, θα πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά όλα τα πεδία της ενότητας «before the mobility». Το έντυπο θα φέρει την υπογραφή του φοιτητή, του ακαδημαϊκού υπευθύνου και την υπογραφή και σφραγίδα του φορέα υποδοχής. Σημειώνεται πως το παρόν έντυπο δεν θα γίνεται δεκτό εάν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένο ή εάν φέρει χειρόγραφα σημεία (εκτός των υπογραφών).

Ο αριθμός των φοιτητών προς μετακίνηση για πρακτική άσκηση καθορίζεται κάθε φορά από τον εγκεκριμένο βάσει σύμβασης αριθμό σε συνδυασμό με το συνολικό εγκεκριμένο κονδύλι και τον εγκεκριμένο αριθμό φοιτητών προς μετακίνηση για σπουδές.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260