ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Ο φοιτητής, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένος στο 2ο έτος σπουδών, υποβάλλει στο γραφείο Erasmus εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτή ανακοινώνεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος:


Προσοχή:
Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή στις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και εκπρόθεσμες ή ανυπόγραφες αιτήσεις, δεν θα γίνονται δεκτές από το Γραφείο Erasmus.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να καταθέσετε την αίτηση ηλεκτρονικά, μπορείτε να την αποστείλετε στη διεύθυνση του γραφείου erasmus@asfa.gr.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες, να φέρουν τη σχετική φωτογραφία και συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα αντίγραφα). 

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων, και αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών, οι επιλεγέντες οφείλουν να ετοιμάσουν τα παρακάτω έγγραφα, για να προχωρήσει η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος προς το Ίδρυμα του εξωτερικού στο οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν:

α) επιστολή του φοιτητή (-τριας) (motivation letter) που θα παρουσιάζει την πρόταση του στο Ίδρυμα επιλογής του κατά προτίμηση στη γλώσσα του ιδρύματος .
β) βιογραφικό του φοιτητή (-τριας) / κατά προτίμηση στη γλώσσα του ιδρύματος.
γ) ντοσιέ (Portfolio) σε ψηφιακή μορφή (pdf και σε cd) με δείγμα της εργασίας του/της.
δ) έντυπο αίτησης (application form) για την σχολή που ενδιαφέρεται ο φοιτητής(-τρια), εφόσον το απαιτεί το ίδιο Πανεπιστήμιο, κατά προτίμηση  στη γλώσσα του ιδρύματος.
Θα χρειαστεί επίσης να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα κάτωθι έγγραφα, ανάλογα με το τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, και να τα υποβάλουν σε έντυπη μορφή στο γραφείο Erasmus

Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται μετά από σύμφωνη γνώμη και υπογραφή του ακαδημαϊκού υπευθύνου Erasmus ή του Ιδρυματικού Υπευθύνου Erasmus, λαμβανομένων υπόψη:

  1. των χρονικών προθεσμιών του Ιδρύματος Υποδοχής 
  2. του διαστήματος της υποτροφίας και 
  3. του συστήματος ECTS (σε 3 μήνες σπουδών αναλογούν 20 ECTS, σε 6 μήνες σπουδών αναλογούν 30 ECTS και σε 9 μήνες αναλογούν 60 ECTS).

Επισημαίνεται πως τον τελευταίο λόγο στην επιλογή των φοιτητών τον έχει το εκάστοτε ίδρυμα του εξωτερικού.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, οι φοιτητές οφείλουν να προμηθευτούν από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκουν (ως άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα μέλη) την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ). Φοιτητές που δεν είναι αποδεδειγμένα ασφαλισμένοι σε κάποιον φορέα, υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση ΕΚΑΑ να εφοδιαστούν με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της ΑΣΚΤ. Οι φοιτητές που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, πρέπει να προβλέψουν την κάλυψή τους από κάποια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

Γλωσσική υποστήριξη και  On – line  Γλωσσικά  Μαθήματα (Online linguistic support):

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στη γλωσσική υποστήριξη των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση, διότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στην κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει διαδικτυακά (on – line) μαθήματα γλωσσικής υποστήριξης των μετακινούμενων φοιτητών των οποίων η κύρια γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας είναι τα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Πολωνικά, Τσέχικα, Δανέζικα, Ελληνικά, Ρουμάνικα, Σουηδικά, Βουλγάρικα, Κροατικά, Ουγγρικά, Ρουμανικά, Σλοβάκικα, Φινλανδικά. (βλ. πεδίο OLS). 

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260