ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Τη Διοίκηση του Τμήματος ασκούν: α) o/η Πρόεδρος και β) η Συνέλευση του Τμήματος. 
 
Πρόεδρος
Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και το σύνολο των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος Τμήματος για τρίτη συνεχή θητεία και για τέσσερις θητείες συνολικά.
Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος,
• διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης του Τμήματος,
• συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία, 
• εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και πρέπει να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.
Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του/της, αναπληρώνεται από τον/την Αναπληρωτή/τρια Πρόεδρο, που εκλέγεται με όμοιο τρόπο.
Πρόεδρος του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης είναι η κ. Σοφία Ντενίση, Καθηγήτρια του Τμήματος, ενώ Αναπληρώτρια Προέδρου του Τμήματος είναι η κ. Άντα Διάλλα, Καθηγήτρια του Τμήματος.
 
Συνέλευση 
Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από (α) τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, (β) τον/την Πρόεδρο και τον/την Αναπληρωτή/τρια Πρόεδρο του Τμήματος, (γ) έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και (δ) εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης των περιπτώσεων α’ και β’ και πάντως όχι περισσότερους των 10. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.
Οι εκπρόσωποι των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους και για ετήσια θητεία με δυνατότητα επανεκλογής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής (άρθρο 2 περίπτ. β’ του ν. 4485/2017), με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος.
Η Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017:
• συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, 
• αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί μέλος ΔΕΠ, ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα (εφόσον υπάρχουν Τομείς), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν. 4310/2014,
• εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,
• συντάσσει τον Οδηγό Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος,
• απονέμει τους τίτλους σπουδών των Προγραμμάτων Σπουδών που οργανώνει το Τμήμα, 
• κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, 
• αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις,
• εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών, 
• συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος,
• εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουργία νέων θέσεων μελών ΔΕΠ και μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ,
• καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών ΔΕΠ, τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,
• εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ,  
• γνωμοδοτεί για τη μετακίνηση μελών ΔΕΠ από και προς το Τμήμα,
• προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής, 
• προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές και τους παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του ακαδημαϊκού έργου τους,
• εισηγείται στη Σύγκλητο την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή, 
• κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος.
 
Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
Μέλη ΔΕΠ
(με αλφαβητική σειρά)
Καθηγητές:
Ανδρέας Γιακουμακάτος, Ιστορία, Κριτική Ανάλυση και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής
Νίκος Δασκαλοθανάσης, Ιστορία της Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης 
Άντα Διάλλα, Ευρωπαϊκή Ιστορία των Νεότερων και Μοντέρνων Χρόνων (Αναπληρ. Προέδρου)
Σοφία Ντενίση, Ιστορία και Κριτική της Λογοτεχνίας (Πρόεδρος Τμήματος)
________________________________________
Αναπληρωτές Καθηγητές:
Φωτεινή (Φαίη) Ζήκα, Φιλοσοφία και Θεωρία της Τέχνης 
Κώστας Ιωαννίδης, Θεωρία και Κριτική της Τέχνης
________________________________________
Επίκουροι Καθηγητές:
Ασημίνα Κανιάρη, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης των Νεότερων Χρόνων από το Νεοκλασικισμό έως τα Καλλιτεχνικά Ρεύματα του τέλους του 19ου αιώνα
Καλλιρρόη Λινάρδου,  Ιστορία της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα 
Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης των Νεότερων Χρόνων από την Αναγέννηση έως την Τέχνη του Μπαρόκ 
________________________________________
Μέλη ΕΔΙΠ 
Βαρβάρα Ρούσσου, τακτικό μέλος κατηγορίας μελών ΕΔΙΠ
Μαρία Χατζή, αναπλημ. μέλος κατηγορίας μελών ΕΔΙΠ
 
Γραμματέας της Συνέλευσης: Αικατερίνη Βαρθολομαίου, Καθήκοντα Προϊσταμένης Γραμματείας του Τμήματος

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260