ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Η Σύγκλητος της ΑΣΚΤ συγκροτήθηκε σύμφωνα με:


 1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α 195/06.09.2011) « Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
 2. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», και κύρια των άρθρων 2 και τέσσερα αυτού όπως ισχύουν,
 3. τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα: άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», άρθρο 2 «Ορισμοί», άρθρο 9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς», άρθρο 12 «Όργανα του Ιδρύματος» - περίπτωση α), περίπτωση γ), περίπτωση δ), κυρίως δε το άρθρο 13 «Σύγκλητος» για τη σύνθεση της Συγκλήτου, τις αρμοδιότητες κ.ά., άρθρο 15 «Πρύτανης Αντιπρυτάνεις», άρθρο 19 «Κοσμήτορας», άρθρο 23 «Πρόεδρος Τμήματος», άρθρο 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» και άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις».
 4. τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, νόμο, 2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α/9.3.1999) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 13 αυτού,
 5. την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ. αριθμ 153348/Ζ1/15.9.2017 Απόφασης του ΥΠΑΙΘ «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ.. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017» (Β’ 3255),
 6. τις διατάξεις του Π.Δ/τος 71/2013 (ΦΕΚ τ.Α 119/28.05.2013) «Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Α.Σ.Κ.Τ.»,
 7. την με υπ. αριθμ. 125864/Ζ1/07.08.2019 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων της ΑΣΚΤ με θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2022 (ΦΕΚ 564/13.08.2019, τεύχος Υ.Ο.ΔΔ),
 8. την με υπ. αριθμ. 80067/Ζ1/11-7-2020, Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διαπιστωτική πράξη για την εκλογή Αντιπρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», ΦΕΚ 505/Υ.Ο.Δ.Δ.. /11-7-2020.
 9. την υπ. αριθμ. 2738/13.08.2020, Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ, με θητεία από 1.09.2020 έως και 31.08.2023, ΦΕΚ623/13.8.2020 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.)
 10. την υπ. αριθμ. 105168/Ζ1/12.08.2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Παράταση της θητείας του Πρύτανη και των τριών (3) Αντιπρυτάνεων της ΑΣΚΤ», έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31/8/2023, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 650 ΥΟΟΔ΄/19.08.2020.
 11. το γεγονός ότι τα μέλη της Συγκλήτου με την ιδιότητα του Προέδρου Ακαδημαϊκού Τμήματος είναι μόνο δύο (2) λόγω του αριθμού των Τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ,
 12. το με αριθμό πρωτοκόλλου 652, Πράξη Πρύτανη της ΑΣΚΤ, με θέμα «Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ», ΦΕΚ 188/10.3.2021 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., (με θητεία δύο (2) ετών από 09.04.2021 έως και 08.04.2023).
 13. το με αριθμό πρωτοκόλλου 1820/11.06.2021, Πράξη Πρύτανη της ΑΣΚΤ, με θέμα «Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ», ΦΕΚ2295/06.07.2021 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., (με θητεία δύο ετών από 01.09.2021 έως και 31.08.2023).
 14. το με αριθμό πρωτοκόλλου 1821/11.06.2021, Πράξη Πρύτανη της ΑΣΚΤ, με θέμα «Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ», ΦΕΚ 2295/06.07.2021 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., (με θητεία δύο ετών από 01.09.2021 έως και 31.08.2021)
 15. το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου της ΑΣΚΤ 4250/4.11.2019 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου στη Σύγκλητο της ΑΣΚΤ από την κατηγορία μελών ΕΔΙΠ (με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 25.11.2021),
 16. το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου της Α.Σ.Κ.Τ. 3482/27.10.2019 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. από την κατηγορία μελών ΕΕΠ (με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 25.11.2021),
 17. το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου της Α.Σ.Κ.Τ. 3383/27.09.2019 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. από την κατηγορία μελών ΕΤΕΠ (με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 25.11.2021),
 18. το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου της Α.Σ.Κ.Τ. 3913/22.10.2019 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. από την κατηγορία μελών του Διοικητικού Προσωπικού (με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 25.11.2021),
 19. το γεγονός ότι ο φοιτητικός πληθυσμός της Α.Σ.Κ.Τ., τόσο οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες όσο και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δεν έχουν εκλέξει εκπρόσωπο τους για τη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ., την 5 η Ανασυγκρότηση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως και 31.08.2023, όπως κατωτέρω:


Α. ΠΡΥΤΑΝΗΣ
  ΠΡΥΤΑΝHΣ – Πρόεδρος της Συγκλήτου   Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών  
  της Σ.Κ.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ., κ. Τρανός ΝικόλαοςΒ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

I. Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σ.Κ.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ. κ. Γεώργιος Χαρβαλιάς.
                                II. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης της Σ.Κ.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ., κα Φωτεινή Ζήκα
                     III. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σ.Κ.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ. κ. Βασίλειος Βλασταράς
Γ. Κοσμήτορας / Πρόεδροι Τμημάτων της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
  Ι. Κοσμήτορας της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ   Αντωνόπουλος Αγγελής,
  Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
  ΙΙ. Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ   Χατζησάββα Ερατώ,
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
  ΙΙΙ. Πρόεδρος του Τμήματος Θεωρίας &
  Ιστορίας της Τέχνης της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
  Σοφία – Λαμπρινή Ντενίση,
  Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ

  I.V. Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας &
  Ιστορίας της Τέχνης της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ

  Αντωνία Διάλλα,
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας &
  Ιστορίας της Τέχνης της ΣΚΤ της  ΑΣΚΤ


Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Μέλη με ετήσια θητεία
 Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών   Δεν έχει υποδειχθεί
 Εκπρόσωπο μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων    Δεν έχει υποδειχθεί


Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μέλη με διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής
  Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού  

  Ζαμάνης Νικόλαος
  (τακτικό μέλος)
  Σταθάτος Φώτιος
  (αναπληρωματικό μέλος)
ΣΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ε.Ε.Π./ Ε.ΔΙ.Π./ Ε.Τ.Ε.Τ
  Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.

  Μεραμπελιώτης Εμμανουήλ 
  (τακτικό μέλος)
  Αθανασίου Αικατερίνη
  (αναπληρωματικό μέλος)

  Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.   Ρέτσος Χαράλαμπος
  (τακτικό μέλος)
  Μουρσελά Κλεοπάτρα
  (αναπληρωματικό μέλος)
  Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.   Μετσοβίτης Παύλος
  (τακτικό μέλος),
  Βανέλης Δημήτριος
  (αναπληρωματικό μέλος)


Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών των εκπροσώπων, αναπληρώνονται από τους νομίμως εκλεγμένους αναπληρωματικούς τους, όπου αυτοί έχουν εκλεγεί. Καθήκοντα Προϊσταμένης Γραμματείας Συγκλήτου έχουν ανατεθεί στην κα Ιωάννου Σαρτζή Κωνσταντίνα του Γερασίμου, διοικητική υπάλληλο ΙΔΑΧ της Α.Σ.Κ.Τ., κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος « ΔΙΑΥΓΕΙΑ».


Ο Πρύτανης

Καθηγητής Νικόλαος Τρανός


Κοινοποίηση:

 1. Γραφείο Αυτοτελούς Τμήματος Πρυτανικών Αρχών & Δημοσίων Σχέσεων
 2. Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
 3. Γραφείο Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 4. Γραμματεία Κοσμήτορα ΑΣΚΤ
 5. Πρόεδρο Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
 6. Πρόεδρο Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
 7. Δ/νση Διοικητικού Α.Σ.Κ.Τ.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260