ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι  συλλογικό όργανο του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ τ.Α΄114/4.8.2017) όπως ισχύει.
Αποτελείται από:

α)τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις, 
γ)έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο, και
δ)τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων. (άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 4485/2017) 
Έχει τις  αρμοδιότητες που προβλέπονται, κύρια, στο άρθρο 14 παρ. 2  του ν. 4485/2017 καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. 

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260