ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Ηρακλής Παπαδόπουλος
Τηλ. 210 4801200
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα

Καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ.). 

 • Ο ΥΠΔ πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενώ το πανεπιστήμιο θα πρέπει να διασφαλίζει αντιστοίχως την πρόσβαση του σε κάθε απαραίτητη για τον σκοπό αυτό πληροφορία σχετικά με προσωπικά δεδομένα και τις διαδικασίες επεξεργασίας τους.  
 • Ο ΥΠΔ πρέπει να έχει την αμέριστη υποστήριξη του πανεπιστημίου το οποίο οφείλει να τον εφοδιάζει με όλα τα απαραίτητα μέσα για την προσήκουσα εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του 
 • Ο ΥΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να δρα και να λειτουργεί αυτόνομα στο εσωτερικό του πανεπιστημίου. 
 • Ο ΥΠΔ οφείλει να ενημερώνει και να συμβουλεύει το Πανεπιστήμιο σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
 • Ο ΥΠΔ οφείλει να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων κλπ
 • Ο ΥΠΔ οφείλει να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίηση της
 • Ο ΥΠΔ οφείλει να  είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων (φοιτητές, εργαζόμενοι κλπ)
 • Ο ΥΠΔ οφείλει να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή και να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της  διαβούλευσης  που αναφέρεται στο άρθρο 36 του ΓΚΠΔ 
 • Ο ΥΠΔ οφείλει να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων 
 • Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο ρόλος του ΥΠΔ και η συνέπεια προς αυτόν να επιφέρει την τιμωρία του τελευταίου ή την απαλλαγή του εκ των καθηκόντων του εκ μέρους του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία. 
 • Το πανεπιστήμιο οφείλει να μην αναθέτει στον ΥΠΔ καθήκοντα τα οποία ενδέχεται να συγκρούονται με εκείνα τα οποία ο ίδιος έχει αναλάβει ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (π.χ. καθήκοντα θέσης Οικονομικού Διευθυντή, Διευθυντή τμήματος Προσωπικού  κλπ) 
 • Ο ΥΠΔ μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στην καταγραφή και τήρηση αρχείου αναφορικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα εντός του πανεπιστημίου, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που θέτουν υπόψη του ο υπεύθυνος ή ο εκτελών την επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενδυναμωθεί η συμμόρφωση του πανεπιστημίου  μέσω της συχνής πληροφόρησης και αναφοράς στον ΥΠΔ. 
 • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδω.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260