ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Tο βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας στα ελληνικά Πανεπιστήμια συνίσταται – κατά χρονολογική σειρά – από: 


Ν. 4521/2018
'Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις

N. 4485/2017 
Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης - Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

4412/2016
Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ

4386/2016

Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 

4310/2014
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

4283/2014
Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις

4210/2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

4172/2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

4076/2012
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

4013/2011
Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

3794/2009
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Κύρωση της υπ’ αριθμ. 679/1996 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 826 Β')

679/1996
Νομικό πλαίσιο λειτουργίας - Κοινή Υπουργική Απόφαση

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260