ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα


Θ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής   [Με έμφαση στα στα νέα μέσα] 
Διευθυντής: Νίκος Ναυρίδης  , Καθηγητής
Το Θ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής  ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
Οι σπουδαστές που παρακολουθούν τα μαθήματα του παραπάνω εργαστηρίου ενθαρρύνονται να ειδικευτούν με την ενασχόληση, συμμετοχή, και εμπλοκή σε μια ευρεία κλίμακα μέσων.
Τα μέσα αυτά είναι ψηφιακά και αναλογικά και διαπραγματεύονται :
Το σχέδιο και τη σχεδιαστική διαδικασία ευρύτερα, εγκαταστάσεις στο χώρο, 
Το film. Το video (τη video τέχνη και τα παράγωγα της)
Τη φωτογραφία (την αναλογική εικόνα, τις ψηφιακές εκτυπώσεις και τη συνθετική εικόνα). Τον ήχο (ηχητικά έργα-εγκαταστάσεις)
Τις σωματικές δράσεις (performances)
2.  Οι σπουδαστές καλούνται :
Να δουλέψουν χρησιμοποιώντας κυρίως τα παραπάνω μέσα, με την προϋπόθεση να ερευνήσουν τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους ανάλογα με την περίπτωση στην ανάπτυξη της δουλειάς τους.
Κύκλοι σπουδών εργαστηρίου.

1ος κύκλος (συμπεριλαμβάνει το πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών) :
Με έμφαση στο Σχέδιο 20%- Δοσμένα projects 60%- Ζωγραφική 20%
(χρήση των παραδοσιακών μέσων σχεδίου και ζωγραφικής χωρίς αναπαραστατικό χαρακτήρα)
Σχεδιαστικές μέθοδοι ανάλυσης καταγραφής και επεξεργασίας θεμάτων του εργαστηρίου που προετοιμάζουν τους σπουδαστές να αντιμετωπίσουν θέματα με σύγχρονους τρόπους οπτικοποίησης .
Ελεύθερη χρήση υλικών
Σύγχρονες μεθόδους καταγραφής, προσέγγισης και διατύπωσης νοημάτων. 

2ος κύκλος (συμπεριλαμβάνει το τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών)
Projects εργαστηρίου 50%
Projects σπουδαστών 50%

3ος κύκλος (συμπεριλαμβάνει το πέμπτο έτος σπουδών)
Projects σπουδαστών 100%
(διπλωματική εργασία)
(Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των κύκλων σπουδών του εργαστηρίου με έμφαση στην περιγραφή  των μαθημάτων, τα θέματα του εργαστηρίου (projects),
το σκοπό των μαθημάτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης,  τα κριτήρια αξιολόγησης των σπουδαστών).

1ος Κύκλος 
Σχέδιο-Ζωγραφική  40%
Θέματα Εργαστηρίου 40%
Θέματα Σπουδαστών 20%

Περιγραφή

Σχέδιο - Ζωγραφική

Αυτό το μάθημα επεξεργάζεται Βασικές αρχές του σχεδίου.
Ασχολείται με τον σχεδιασμό τις δυνατότητες που απορρέουν από αυτή τη διαδικασία
(περίγραμμα,  ανοιχτό σχήμα,  επιφάνεια, πρότυπα, συσσώρευση, κίνηση, ρυθμός, μεταφορά, επανάληψη, η έννοια του χρόνου στο σχέδιο, κλπ.)
Δίνονται ασκήσεις και θέματα εντός εργαστηρίου, σχετικά.
Μελέτη των ορίων του σχεδίου.
Από το σχέδιο της αναπαράστασης στη στρατηγική της αφήγησης της παράστασης. Μέθοδοι διατύπωσης της εικόνας.
Η σχεδιαστική πράξη σαν μια ευρύτερη  διαδικασία οργάνωσης και διαμόρφωσης 
της γλώσσας της έκφρασης.
Ελεύθερη χρήση υλικών, έρευνα, πειραματισμοί.
Θέματα Εργαστηρίου (projects)
 (Αφού καμιά καλλιτεχνική μορφή έκφρασης δεν είναι από τη φύση της ανώτερη από τις άλλες, ο καλλιτέχνης μπορεί εξίσου να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε φόρμα, από την έκφραση με το λόγο (γραπτό ή προφορικό) ως τη φυσική πραγματικότητα.)
Ο λόγος, η εικόνα, το κείμενο, h αφηγηματικότητα.
Ελεύθερη χρήση διαφορετικών μορφών τέχνης προκειμένου να διατυπωθεί η τελική τοποθέτηση στα θέματα (projects). 
Πριν την παρουσίαση και κατά την διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων γίνονται συζητήσεις τοποθετήσεις και επιχειρηματολογία των σπουδαστών όσον αφορά τις επιλογές και τις αποφάσεις που παίρνουν σχετικά με την αντιμετώπιση και ανάπτυξη τους.
Όλες οι συζητήσεις που αφορούν τις εξελικτικές φάσεις των θεμάτων γίνονται στην αίθουσα παρουσία όλης της ομάδας του εξαμήνου.
Όταν τα έργα ολοκληρωθούν οι σπουδαστές αναλαμβάνουν με δική τους ευθύνη να οργανώσουν και να εγκαταστήσουν τα έργα τους για την τελική έκθεση όπου και θα κριθούν οι εργασίες τους.

Σκοπός

Πέρα από τις σχεδιαστικές και ζωγραφικές αξίες, οι σπουδαστές κατανοούν τη μοναδικότητα και την ποιότητα του σχεδίου και των υλικών. 
Παράλληλα αντιλαμβάνονται παραδοσιακές έννοιες μεθόδους, τεχνικές και αξίες 
σα στρατηγικές διατύπωσης και επεξεργασίας εννοιών που μελλοντικά πρόκειται να αναπτυχθούν μέσα από τη χρήση σύγχρονων αναλογικών και ψηφιακών  μέσων.
Μέσα από σύγχρονες μεθόδους σύλληψης, μεθόδευσης, και επεξεργασίας ενός έργου επανεκτιμούν τις παραδοσιακές αξίες και πρακτικές, και τοποθετούνται σχετικά.
Αντιλαμβάνονται την πολυσημία του σύγχρονου εικαστικού λόγου και τα άπειρα μέσα  έκφρασης που μπορεί να οικειοποιηθεί.
(Τα σύγχρονα μέσα στηρίζουν την δύναμη της αμεσότητας τους στην οικονομία της χρήσης τους) 
Η ομαδική εργασία και η διαδικασία έκθεσης του έργου και της φιλοσοφίας του. 
Η δυνατότητα δημόσιας παρουσίασης του καλλιτέχνη και των παραμέτρων του έργου του.
Η επιχειρηματολογία σχετικά παρουσία κοινού.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Θεωρητικά:

Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι εκτός από το έργο που παρουσιάζουν να φέρουν βιβλιογραφία και έντυπο υλικό σχετικά με καλλιτέχνες που τους επηρέασαν ή ενδιαφέρονται ιδιαίτερα.
Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν παρόμοιες με το ύφος τους περιπτώσεις καλλιτεχνών, και ανάλογη εργογραφία.

Πρακτικά : 

Διαπραγματεύονται μέσα από ένα σύγχρονο εικαστικό λόγο τις εκφραστικές τους δυνατότητες.

Επικοινωνιακά : 

Σαν ισότιμα μέλη της ομάδας,  συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του project, αναλαμβάνουν την εγκατάσταση του (στον εκθεσιακό χώρο) και το παρουσιάζουν-υποστηρίζουν δημόσια  

Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης:

Διαλέξεις, συζητήσεις,  workshops, ατομικές τοποθετήσεις, αυτόνομη μελέτη, κριτική.

Κριτήρια αξιολόγησης

Έρευνα, Συμμετοχή, δημιουργικότητα, ευρύτητα και ποιότητα αποτελέσματος  
40% Συμμετοχή στα θέματα και ποιότητα έργου.
30% Έρευνα, πληροφόρηση. 
30% παρουσίαση του έργου. 

2ος Κύκλος 

Θέματα Εργαστηρίου 50%
Θέματα Σπουδαστών 50%

Περιγραφή

Οι   σπουδαστές στην διάρκεια των εξαμήνων δουλεύουν Θέματα του Εργαστηρίου και Θέματα Επιλογής τους. 
Οι σπουδαστές υποστηρίζουν τις επιλογές τους και παρουσιάζουν την δουλειά τους σε όλη την ομάδα που συμμετέχει στο project του εξαμήνου.
Κατά την διάρκεια των συναντήσεων  γίνονται θεωρητικές εισηγήσεις και μελέτες, συζητήσεις και παρουσιάσεις έργων, καλλιτεχνών ή καλλιτεχνικών ομάδων που έχουν αναφορικά με το έργο τους διαμορφώσει την σύγχρονη εικαστική σκηνή.
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές θεματικές επιλογές του κάθε σπουδαστή και στην διαδικασία παρουσίασης και τεκμηρίωσης τους. 
Οι σπουδαστές υποστηρίζουν τις επιλογές τους και παρουσιάζουν την δουλειά τους σε όλα τα έτη του τμήματος.
 [Αντιμετωπίζονται περισσότερο σαν δόκιμοι επαγγελματίες καλλιτέχνες που διεκδικούν τον προσωπικό τους χώρο δράσης στον ευρύτερο χώρο της αγοράς εργασίας (Αίθουσες Τέχνης, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και projects, διαφήμιση, έντυπα, τηλεόραση, κινηματογράφος, και άλλες καλλιτεχνικές εφαρμογές)]

Σκοπός και μαθησιακά αποτελέσματα.

- Να αναπτυχθούν δυνατότητες παρατήρησης και ανάλυσης των φαινομένων που διαμορφώνουν τον εικαστικό λόγο, και να γίνουν αντιληπτά τα εκφραστικά του όρια.
- Να αντιληφθούν τις μεθόδους και τις πρακτικές που ο σύγχρονος εικαστικός λόγος ενεργοποιεί προκειμένου να διατυπώσει τα νοήματα του.
- Να μελετηθεί επιλεκτικά ο ευρύτερος καλλιτεχνικός και εικαστικός χώρος του εικοστού αιώνα (ιδιαίτερα το δεύτερο μισό του) και να βρεθούν καλλιτέχνες, τάσεις, ιδέες, έργα, απόπειρες κλπ που θεωρείται ότι συμπίπτουν με τις απόψεις και έχουν επηρεάσει ευρύτερα τη καλλιτεχνική πρόταση κάθε σπουδαστή.
- Η εικαστική γλώσσα είναι μια δυνατότητα προκειμένου να αντιληφθεί κανείς την κοινωνική πραγματικότητα (που μέσα σ’ αυτήν κάθε φορά διαμορφώνεται) αλλά και το διαπροσωπικό εσωτερικό, ψυχολογικό περιβάλλον ( που φέρει, προβάλλει και αναπαράγει) και να τοποθετηθεί σχετικά.
- Να εντοπισθεί ο ιδιαίτερος χώρος των ενδιαφερόντων και να αναπτυχθεί μέσα από το έργο ένας προσωπικός τρόπος έκφρασης ανάπτυξης και διατύπωσης απόψεων μέσα από τα προτεινόμενα έργα 
- Να είναι σε θέση κάθε σπουδαστής να υποστηρίξει και να παρουσιάσει το έργο και τις θέσεις του δημόσια.
- Να διευρυνθεί η γκάμα των υλικών και τεχνικά το πεδίο των εφαρμογών τους. 
- Ελεύθεροι πειραματισμοί έκφρασης και διατύπωσης νοημάτων με διάφορες εκφραστικές μεθόδους, τεχνικές και εναλλακτικά μέσα.
- Ελεύθερη χρήση υλικών και μεθόδων προσέγγισης των θεμάτων.

Στρατηγικές διδασκαλίας 

Συμμετοχή στις δραστηριότητες του εργαστηρίου, Workshops και επισκέψεις καλλιτεχνών και επιμελητών, έρευνα, αυτόνομη εργασία εκτός σχολής, ελεύθεροι πειραματισμοί, επισκέψεις και συμμετοχή σε καλλιτεχνικά δρώμενα, συμμετοχή σε εκθέσεις εκτός σχολής.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Έρευνα και αναζήτηση, δημιουργικότητα και αυθεντικότητα προτάσεων , συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις, παρουσίαση και υποστήριξη των θεμάτων, καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
70% Θέματα εξαμήνου (καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, ερεύνα, ανάπτυξη του θέματος)
30% προφορική παρουσίαση και υποστήριξη του θέματος, καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

3ος Κύκλος 

Θέματα Σπουδαστών 100% (Διπλωματική εργασία)

Περιγραφή

Κάθε σπουδαστής επιλέγει και προτείνει ένα θέμα-αυτόνομη πρόταση που πρόκειται να δουλέψει στην διπλωματική του.
Έρευνα και συγκέντρωση υλικού σχετικά με την θεωρητική τεκμηρίωση και ανάπτυξη του θέματος 
Παρουσιάσεις έργων, καλλιτεχνών και εναλλακτικών προτάσεων που άπτονται της προβληματικής των προτεινόμενων θεμάτων.
Ελεύθερη επιλογή μέσων και υλικών (οι σπουδαστές είναι ελεύθεροι να προτείνουν πιθανές συνεργασίες από παρεμφερείς κλάδους για την ολοκλήρωση του θέματος τους).

Σκοπός

Να αναπτύξει έναν προσωπικό εικαστικό λόγο και μια προβληματική γύρω από μια θεματική ενότητα.
Να αναπτύξει τον πολυδύναμο  εκφραστικό χαρακτήρα της καλλιτεχνικής επικοινωνίας.
Να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και αναφορές προκειμένου να υποστηρίξει την διπλωματική του εργασία. 
Προπαρασκευή και προετοιμασία αντιμετώπισης της αγορά εργασίας. 

Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης

Συμμετοχή στις δραστηριότητες του εργαστηρίου, έρευνα, εργασία εκτός σχολής, επισκέψεις και συμμετοχή σε καλλιτεχνικά δρώμενα, συμμετοχή σε εκθέσεις εκτός σχολής.
Επαφές με φορείς και που διαπραγματεύονται την εικαστική παραγωγή στον ευρύτερο χώρο της αγοράς εργασίας (Αίθουσες Τέχνης, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και projects, διαφήμιση, έντυπα, τηλεόραση, κινηματογράφος,  και άλλες καλλιτεχνικές εφαρμογές)
Κριτήρια Αξιολόγησης
Πρωτοτυπία, γλωσσική σαφήνεια, νοηματική ευρύτητα και ανάπτυξη, καλλιτεχνική και κατασκευαστική ποιότητα, του έργου.
Επαγγελματική  αρτιότητα και συνέπεια στην διακίνηση  και παρουσίαση του θέματος.
60% Ανάπτυξη, πληρότητα, γλωσσική σαφήνεια, εγκατάσταση και παρουσίαση θέματος 
40% Τεκμηρίωση, κείμενα, υποστήριξη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:


Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260